AVÍS LEGAL

Dades identificatives
En compliment del deure d’informació que recull l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es faciliten les dades següents: l’empresa titular del domini web és Tupinamba, SA (des d’ara, Tupinamba), amb domicili a aquest efecte al polígon industrial de Can Misser, carrer de Domènec Pascual, 3, 08360 Canet de Mar (Barcelona), número de CIF A58476961, inscrita el 29/02/2016, tom 42476, foli 102, secció 8, full registral 53534, inscripció 36, publicat el 08/03/2016 a Barcelona, butlletí 46, referència 107405. Adreça electrònica de contacte: info@tupinamba.com.

Usuaris
L’accés o ús d’aquest portal de Tupinamba us atribueix la condició d’usuari, per mitjà de la qual accepteu, des d’aquest accés o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les condicions esmentades s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, resultin de compliment obligatori.

Ús del portal
El web tupinamba.com proporciona accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a Tupinamba o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Plusmarca Creative Factory ofereix per mitjà del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Plusmarca Creative Factory, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. Plusmarca Creative Factory es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, Tupinamba no és responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades
Tupinamba compleix les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús i tractament correcte de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@tupinamba.com farà saber a l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, i informarà de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si escau.

Així mateix, Tupinamba informa que compleix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment per al tractament de la seva adreça electrònica amb finalitats comercials en cada moment.

Propietat intel·lectual i industrial
Tupinamba, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Tupinamba o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tupinamba. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Tupinamba. L’usuari pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de Tupinamba.

Exclusió de garanties i responsabilitat
Tupinamba no es fa responsable en cap cas dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions
Tupinamba es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu portal. En pot canviar o suprimir tant els continguts i serveis que es prestin —o afegir-n’hi—, com la forma en què apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços
En cas que a tupinamba.com es disposessin d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Tupinamba no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
Tupinamba no assumeix cap responsabilitat pels continguts de llocs web aliens, ni tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i
la constitucionalitat de qualsevol material o informació que inclouen aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió
Tupinamba es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.
Generalitats

Tupinamba perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació d’aquestes condicions i durada
Tupinamba pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, les quals seran degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per d’altres de degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre Tupinamba i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.